Informacje paszportowe - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Informacje paszportowe

Informacje paszportowe

 Z dniem 10 października 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r.o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz. U. z dnia 9sierpnia 2013 r. poz. 1038), która dostosowuje prawo polskie do przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. UE.L. z 2004 r. Nr 385, poz. 1, z 2005 r. Nr 311, poz. 44 i z 2009 r. Nr 142, poz.1).

Ustawa dostosowuje przepisy ustawy o dokumentach paszportowych, do wynikającego z art. 1 pkt 2a lit a rozporządzenia Rady (WE) Nr 2252/2004 zwolnienia dzieci do 12 roku życia z pobierania odcisków palców w taki sposób, że w art. 18 ustawy o dokumentach paszportowych określającym dane jakie powinny się znajdować w dokumencie paszportowym zróżnicowaniu ulega katalog tych danych w zależności od wieku posiadacza paszportu.

Ustawa dostosowuje także przepisy polskie w zakresie wydawania paszportów tymczasowych. Rozporządzenie unijne w art. 1 pkt 2b dopuszcza wydawanie paszportów tymczasowych osobom, od których fizycznie i chwilowo niemożliwe jest pobranie odcisków któregokolwiek z palców. Ustawa rozszerza zatem określony w art. 23 katalog przypadków, w których można wydać paszport tymczasowy, poprzez dodanie przesłanki związanej z brakiem możności pobrania odcisków któregokolwiek z palców, z zastrzeżeniem że przeszkoda ta musi mieć charakter czasowy.

 

RODZAJE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH

PASZPORT - zawiera dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i odcisków palców (małoletni do 12 roku życia są zwolnieni z obowiązku pobierania odcisków palców). Polskie paszporty wydawane od dnia 28 sierpnia 2006 r. zawierają dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy, a paszporty wydawane po 29 czerwca 2009 r. zawierają dodatkowo dane biometryczne w postaci odcisków palców.

ważny:

 • 10 lat od daty wydania dla osób powyżej 13 roku życia;
 • 5 lat dla dzieci do 13 roku życia;
 • wydawany jest na jedną osobę;
 • każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie. Przypadki, kiedy organ paszportowy odmawia wydania paszportu określone są w art.17 ust 1. ustawy, a przypadki, kiedy dokument paszportowy ulega unieważnieniu - w art. 38.

 

PASZPORT TYMCZASOWY – nie zawiera danych biometrycznych.

 • ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty wydania
 • może być wydany:
  • obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatelom polskim przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osobom przebywającym w Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe,a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej oraz do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnieniaz opłaty;
 • ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego ważny dowód osobisty, o ile ma obowiązek posiadania tego dokumentu - do wglądu;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego, albo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego – w przypadku rozbieżności w danych lub braku ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo; na żądanie organu.

SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH

 • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, a za granicą w placówce dyplomatyczno-konsularnej

Adresy punktów paszportowych dostępne są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich i konsulatów. 

 • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza

UWAGA:

Z obecności przy składaniu wniosków zwolnieni są małoletni, którzy nie ukończyli 5 roku życia;

 • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

OPŁATY PASZPORTOWE

Wydanie paszportu w kraju:

 • 140 zł – za paszport ważny 10 lat;
 • 70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50 % ulgi):
  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  • uczniom od 13 roku życia i studentom.

Wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia (z uwzględnieniem 50 % ulgi):

 • 30 zł – za paszport, wydany małoletnim:
  • do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego;
  • realizującym obowiązek szkolny.

Częściowo obniżoną opłatę pobiera się w przypadku:

 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych wpisywanych do paszportu,
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
 • braku w posiadanym ważnym paszporcie miejsca na wizy i stemple przekroczenia granicy

Wysokość opłaty ustalana jest w oparciu o okres pozostający do upływu terminu ważności dokumentu.

Nie pobiera się opłaty paszportowej od:

 • osób, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat,
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych

Kwotę podwyższoną o 200 % opłaty (potrójna wysokość opłaty obowiązującej w dniu składania wniosku) za wydawanie paszportu pobiera się:

 • jeżeli poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.


Opłata za wydanie paszportu tymczasowego

 • 30 zł

Wysokość opłat za paszporty i paszporty tymczasowe wydawane za granicą przez konsulów jest uregulowana rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 522). 

ODBIÓR PASZPORTU/PASZPORTU TYMCZASOWEGO 

 • dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek;
 • osoba dokonująca odbioru paszportu zawierającego dane biometryczne sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, znajdującego się na stanowisku odbioru dokumentów w organie paszportowym, czy dane zawarte w mikroprocesorze są zgodne ze stanem faktycznym;
 • przy odbiorze dokumentu paszportowego przedstawia się dotychczas posiadany dokument paszportowy, celem jego anulowania.


WYMIANA PASZPORTU

W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym dotyczących imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, płci lub numeru PESEL, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy powinna wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

UTRATA WAŻNOŚCI PASZPORTU

 • po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska;
 •  po upływie 4 miesięcy od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym.

UTRATA PASZPORTU

 • osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby;
 • odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany;
 • osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej. Organy te przekazują dokument organowi paszportowemu, który go wydał;
 • jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.


CZAS OCZEKIWANIA NA WYDANIE PASZPORTU

Termin odbioru paszportu albo paszportu tymczasowego określa organ wydający dokument
w momencie przyjmowania wniosku paszportowego. Czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

DRUGI PASZPORT

 • drugi paszport może być wydany w wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych: względami ochrony życiai zdrowia tej osoby; poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej; posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa oraz względami bezpieczeństwa państwa;
 • zgodę na wydanie drugiego paszportu wydaje Minister Spraw Wewnętrznychw formie decyzji administracyjnej;
 • postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na wydanie drugiego paszportu wszczynane jest na indywidualne podanie osoby zainteresowanej otrzymaniem takiego dokumentu;
 • do podania należy załączyć dokumentację uprawdopodabniającą potrzebę posiadania drugiego paszportu;
 • postępowanie w sprawie drugiego paszportu prowadzone jest w terminach określonych przepisami KPA;
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji Ministra wniosek o wydanie drugiego paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą do konsula;
 • decyzja jest ważna przez okres 3 miesięcy od daty jej wydania;
 • opłata za wydanie drugiego paszportu w kraju wynosi 280 zł; wysokość opłat za paszporty i paszporty tymczasowe wydawane za granicą przez konsulów jest uregulowana rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 522);
 • drugi paszport jest ważny 2 lata od daty wydania.

REGULACJE PRAWNE

Sprawy dotyczące wydawania paszportów uregulowane są w przepisach:

krajowych:

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 268 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 126),
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 131).

i unijnych:

 1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. UE.L. z 2004 r. Nr 385, poz. 1, z 2005 r. Nr 311, poz. 44 i z 2009 r. Nr 142, poz.1).

 

 

 

Mapa serwisu