Dowód osobisty - Paszporty, dowody, PESEL - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Paszporty, dowody, PESEL

Dowód osobisty

WNIOSEK
Wniosek o pobranie dowodu osobistego:

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

 1. od ukończenia 18 roku życia,
 2. od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Od dnia 1 maja 2004r., na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów, dowód osobisty może być również wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

 

REGULACJA PRAWNA
Wydawanie dowodów osobistych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych - tekst jednolity (Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późń. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 112, poz.1182 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie opłat za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105, poz.1110 z późn. zm.).

 


Jakie informacje zawarte są w dowodzie osobistym?

Dowód osobisty ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowo-adresowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności dokumentu oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i fałszowaniem.

 

UWAGA! Wzór dowodu osobistego jest zgodny z oryginałem jedynie pod względem formatu i kolorystyki. Wszelkie zapisy umieszczone na wzorze są przypadkowe.

W dowodzie osobistym zamieszcza się:

 1. nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się,
 4. płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu,
 5. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
 6. nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego.

Dowód osobisty zawiera również zdjęcie i podpis jego posiadacza, a także dane przeznaczone do odczytania maszynowego.


Jak uzyskać dowód osobisty?

 • dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się już te odpisy. Nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego również gdy dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego. Kwestie te są uregulowane w § 7 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty.  

Jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby, na żądanie organu gminy, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Na jaki czas wydaje się dowód osobisty?

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawienia się w urzędzie. Wyjątkiem są małoletni do ukończenia 5 roku życia – ich obecność nie jest konieczna.

Także w przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego w imieniu osób, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych składają rodzice, ustanowieni przez sąd opiekunowie lub kurator.

W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego lub nie może osobiście odebrać dowodu osobistego w organie gminy - z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 lat nie mającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

Termin załatwienia sprawy:

 1. do trzydziestu dni od daty złożenia wniosku;
 2. w szczególnych przypadkach termin ten może być krótszy lub dłuższy.

Opłaty

Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie. O tym stanowią przepisy ustawy z 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz .U. Nr 39, poz. 306). Ustawa z 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz .U. Nr 39, poz. 306) uchyliła przepisy art. 36a ustawy z 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) wprowadzające opłatę za wydanie dowodu osobistego.


Kiedy dowód osobisty podlega wymianie?

 

Zasady unieważniania dowodów osobistych

W przypadku zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym, dokument ten jest unieważniany z urzędu po upływie trzech miesięcy (a w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą – po upływie czterech miesięcy):

 • od dnia dokonania zmiany lub doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych;
 • albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązane są złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego w terminie 14 dni, a osoby zamieszkałe poza granicami kraju – w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych lub doręczenia dokumentów potwierdzających dokonanie takiej zmiany.

Dowód osobisty jest unieważniany także:

 • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
 • z dniem zgonu jego posiadacza;
 • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

 

Obowiązek zwrotu/wymiany dowodu osobistego, utrata i znalezienie dowodu osobistego

 

Dowód osobisty wymienia się w przypadku:

 • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym;
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:

 • utraty obywatelstwa polskiego. Osoba, która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej;
 • zgonu posiadacza dowodu osobistego. Obowiązek zwrotu dowodu osobistego spoczywa na osobach zobowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

Osoba przebywająca na terytorium RP, która utraciła dowód osobisty, jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Natomiast osoba przebywająca poza granicami kraju – właściwego miejscowo konsula RP. Organy te wydają wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument.

Mapa serwisu