Praca w MSW - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Zasady rekrutacji na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Zasady naboru do korpusu służby cywilnej w Polsce określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Nabór kandydatów do pracy w służbie cywilnej przeprowadzany jest tylko w przypadku pojawienia się wolnych stanowisk w Ministerstwie – kandydaci rekrutowani są na konkretne, wakujące stanowisko. Zgodnie z art. 6 powyższej ustawy, każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny. Z zasadą otwartości naboru związane jest zagwarantowanie równego dostępu do informacji o wolnych stanowiskach dla wszystkich zainteresowanych, natomiast zasada konkurencyjności oznacza, że w wyniku procedury naboru na dane stanowisko wybierani są kandydaci, których wiedza, umiejętności i kompetencje są adekwatne do stanowiska.

 

Gdzie szukać ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy?

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Premiera Rady Ministrów
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 1. Biuro przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Rakowiecka 2a, Warszawa.

 

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym

 • Curriculum Vitae,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane),
 • oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie i nieskazaniu za umyślne przestępstwa skarbowe (własnoręcznie podpisane),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (własnoręcznie podpisane),
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

w sytuacji naboru na stanowisko, o które mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego (zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o  służbie cywilnej) należy złożyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (wyłącznie rodzaje dokumentów wskazane w ogłoszeniu), 

 • kopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe i/lub staż pracy (jeśli doświadczenie/staż pracy są wymagane).

Dodatkowo w naborze na wyższe stanowisko

 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r,


WZORY OŚWIADCZEŃ [http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/194/18190/Wzory_oswiadczen.html ]

Miejsce i termin składania aplikacji

dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie- PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15 lub przesłać pocztą na adres:

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

termin składania aplikacji podany jest w ogłoszeniu o naborze (w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje o naborze

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji są powiadamiani o ich terminie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub  telefonicznie.

Po zakończeniu naboru oferty osób nieuwzględnionych w protokole naboru zostaną zniszczone.

 

Informacje o wynikach naborów

Informacje o wynikach zakończonych postępowań rekrutacyjnych publikowane są w:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Premiera Rady Ministrów
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 1. oraz umieszczane w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie.

 


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 60 147-51

lub pisząc na adres: rekrutacja@msw.gov.pl
 

 

 

Mapa serwisu