Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w ustawie prawo o ruchu drogowym.

Opłata nie stanowi przychodu pobierającego. Opłata jest przez niego wyłącznie pobierana i przekazywana, w całości na rachunek Funduszu Celowego CEPiK.

2. Gdzie i kiedy należy przesyłać opłatę ewidencyjną?

Numer konta:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
BGK o/ Warszawa
52 1130 1017 0020 1232 2420 0001


z odpowiednim dopiskiem
"CEPiK - opłata ewidencyjna - organ rejestrujący”
„CEPiK - opłata ewidencyjna - stacja kontroli pojazdów”
„CEPiK - opłata ewidencyjna - ubezpieczyciel”
„CEPiK - opłata ewidencyjna - wojewoda”
„CEPiK - opłata ewidencyjna - ADR”


Opłatę ewidencyjną pobierający oraz ubezpieczyciele przekazują za miesiąc poprzedni do 10 dnia miesiąca następującego

3. Czy organ rejestrujący (starostwo) partycypuje w opłacie w wysokości 5%, tak jak przy innych pobieranych opłatach?

Nie. W całości opłata ewidencyjna stanowi przychód Funduszu Celowego CEPiK.

4. Kogo obciążają koszty przelewu opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu Celowego CEPiK?
Pobierającego opłatę (lub odpowiednio ubezpieczyciela).

5. Organ rejestrujący oraz stacja kontroli pojazdów ma w formie elektronicznej ewidencjonować pobrane i przekazane opłaty. Jak to zrobić?

Forma elektroniczna jest dowolna, tzn. nie został określony jej standard. Pobierający opłatę może stosować dowolny system operacyjny i oprogramowanie. Ewidencja jest na tyle prosta, że można ją prowadzić w dowolnym edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym. Ewidencja nie musi być zintegrowana z oprogramowaniem służącym obsłudze informatycznej procesu rejestracji pojazdów lub rejestrowania przeprowadzonych badań technicznych.

6.Jaką sprawozdawczość prowadzą organy rejestrujące, stacje kontroli pojazdów i ubezpieczyciele?

Raz w miesiącu pobierający opłatę oraz ubezpieczyciele przesyłają sprawozdania oparte na prowadzonej ewidencji. Wzór formularza sprawozdania zamieszczony jest w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych dnia 16 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Nr 0 poz.447).
Elektroniczna wersja formularza znajduje się na stronie www.cepik.gov.pl.
 

Każdy miesiąc dotyczący uzupełnienia musi być wykazany na osobnym druku sprawozdania.

Sprawozdania przesyłać należy:
za miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca, w formie papierowej (wydrukowane) na adres:
Biuro Administracyjno-Finansowe MSW
Wydział Finansowy
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
z dopiskiem „Fundusz Celowy CEPiK – sprawozdanie”

7. Czy należy pobierać opłatę ewidencyjną od wydawanych wtórników dowodów rejestracyjnych?
Tak. Przepisy ustawy mówią o wydawaniu dowodu po wniesieniu opłaty ewidencyjnej. Brak przepisów odrębnych dla wtórników dowodów rejestracyjnych.

8. Czy należy pobierać opłatę ewidencyjną od wydania międzynarodowego prawa jazdy?
Nie. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy „dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta (...)” Zgodnie zaś z brzmieniem art. 88 ust. 1 „dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.”. Nie można więc kwalifikować międzynarodowego prawa jazdy do „dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami”. Ponadto międzynarodowe prawo jazdy wydaje się na podstawie art. 93 ust. 2, który stanowi, że „Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez każdego starostę”. Przepis mówi o wydawaniu za opłatą, a nie „za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej” jak w przypadku praw jazdy. Z tych dwóch względów wydanie międzynarodowego prawa jazdy wolne jest od opłaty ewidencyjnej.

9. Czy należy pobierać opłatę za wtórnik prawa jazdy?
Nie. Zgodnie z art. 98 ust. 2 wtórnik wydawany jest „za opłatą” nie zaś tak jak prawo jazdy „za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.”

10. Co zrobić w przypadku, gdy badanie techniczne ma wynik pozytywny a brak miejsca w dowodzie na wpis (lub dowód zatrzymany)?
Pobrać opłatę dopiero z chwilą dokonania wpisu – opłata jest za wpis, a nie za badanie.

11. Jak ułatwić prowadzenie ewidencji pobranych i przekazanych opłat w starostwie?
W związku z faktem, że nie wolno bez pobrania opłaty dokonać żadnej z czynności, które w myśl przepisów są związane z obowiązkiem jej pobrania, liczba dokonanych czynności np. wydania dowodów rejestracyjnych musi być równa liczbie pobranych z tego tytułu opłat. Wystarczy uzyskać z wykorzystywanego systemu informatycznego ilość poszczególnych czynności w każdym miesiącu.

Mapa serwisu