Udostępnianie danych i informacji z SI CEPiK - CEPiK - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Udostępnianie danych i informacji z SI CEPiK

--------------- !!! WAŻNE !!! ---------------

Od dnia 15 grudnia 2008 r. istnieje możliwość składania wniosków o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Usługa skierowana jest do wszystkich podmiotów uprawnionych, określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz osób lub podmiotów, które zgodnie z zapisami art. 80 c i 100 c tej ustawy wykażą uzasadniony interes w uzyskaniu danych.

Aby zrealizować usługę należy:

 1. Zarejestrować się na platformie ePUAP;
 2. Wypełnić właściwy formularz wniosku (do centralnej ewidencji pojazdów lub do centralnej ewidencji kierowców) wskazując pożądaną formę odpowiedzi (tzn. czy odpowiedź ma być przekazana na wskazany adres tradycyjnie w postaci papierowej, czy w formie elektronicznej w postaci pliku PDF) oraz dołączyć stosowne załączniki;
 3. Podpisać wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznym opatrzonym ważnym, kwalifikowanym certyfikatem;
 4. Wysłać wniosek.

Szczegółowy opis usługi dostępny jest w Katalogu Usług Publicznych na stronie www.epuap.gov.pl

ZMIANA W ZAKRESIE POBIERANIA OPŁATY SKARBOWEJ OD 1 STYCZNIA 2007 (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)
 
--------------- !!! WAŻNE !!! ---------------
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku nowej ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) wnioski (podania, żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców oraz załączniki do wniosków nie podlegają opłacie skarbowej.
 
--------------- !!! WAŻNE !!! ---------------
 

W związku z podpisaną w dniu 20 grudnia 2010 r. umową w sprawie realizacji na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji usług związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, pomiędzy MSWiA a Centralnym Ośrodkiem Informatyki z siedzibą w Łodzi, wnioski o udostępnienie danych z CEPiK od 21 grudnia br. należy kierować na jeden ze wskazanych poniżej adresów:

 

1.  Centralny Ośrodek Informatyki

ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
tel. 61 415 19 46
fax 61 415 19 47
       

2.  Centralny Ośrodek Informatyki

Centralny Ośrodek Informatyki
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
tel. 22 250 29 98
tel./fax 22 659 70 11

 

Wniosek
 
Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie zawiera delegacji, która pozwoliłaby na stworzenie w drodze rozporządzenia wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). W związku z tym nie ma wniosku określonego przepisami prawa.
Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 
Wniosek powinien być sporządzony pismem czytelnym (DRUKIEM) oraz winien zawierać następujące informacje:
 • Wskazanie zbioru, z którego mają być dane udostępnione tj. CEK;
 • Dane podmiotu wnioskującego;
 • Zakres żądanych informacji;
 • Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych;
 • Wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych;
 • Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych lub informacji z ewidencji;
 • Informacje umożliwiające wyszukanie w ewidencji żądanych danych.
Wzór wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) określony został w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 30 września 2005 r.
Obowiązujący obecnie wniosek o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów jest wnioskiem wielojęzycznym, który może być złożony w języku polskim, niemieckim lub angielskim. Wprowadzenie takiego wzoru wniosku ułatwia pracę organu udostępniającego, przyspieszając w znaczny sposób realizację wniosku, z uwagi na wyeliminowanie potrzeby jego tłumaczenia.
Wniosek jest dostępny do pobrania ze strony http://www.cepik.gov.pl
 
Przepisy prawa nie wskazują ile zapytań może zawierać jeden wniosek. W związku z tym dopuszczalnym jest aby jeden wniosek zawierał wiele zapytań.
 
W przypadku wniosku o udostępnienie danych do celów statystycznych (komercyjnych lub badawczych) podstawą prawną jest art. 80c ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. Nr 106, poz. 1166 z poźn. zm.) w § 5 ust. 5 określa zakres danych i informacji, jakie mogą być udostępniane do celów komercyjnych, statystycznych i badawczych:
 1. dane o pojeździe obejmujące:
  1. markę, typ i model,
  2. rodzaj,
  3. podrodzaj
  4. rodzaj paliwa,
  5. rok produkcji,
  6. datę pierwszej rejestracji,
  7. przeznaczenie,
  8. pojemność i moc silnika,
  9. dopuszczalną masę całkowitą
  10. dopuszczalną ładowność
  11. liczbę osi
    
 2. nazwa organu, który dokonał rejestracji pojazdu,
 3. dane o właścicielu oraz posiadaczu pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną, obejmujące:
  1. identyfikator jednostki podziału terytorialnego i nazwę miejscowości z rejestru TERYT prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  2. numer identyfikacyjny REGON,
 4. informacje o:
  1. nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia) lub numeru silnika,
  2. kradzieży pojazdu oraz jego odnalezieniu,
  3. utracie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego i tablic oraz karty pojazdu, a także ich odnalezieniu,
  4. zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,
  5. wyrejestrowaniu pojazdu - data i przyczyna wyrejestrowania,
    
 5. informacje o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, z wyłączeniem:
  1. imienia i nazwiska (nazwy lub firmy) ubezpieczonego i jego adresu zamieszkania (siedziby),
  2. nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy.
 
Opłata za udostępnienie danych
 
Opłatę za udostępnianie jednostkowych danych lub informacji z ewidencji ustala się w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych. Obecnie opłata ta wynosi 30,40 zł.
Dowód dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku o udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji.
 
Udostępnianie danych lub informacji dla celów komercyjnych jest odpłatne, a opłatę oblicza się wg podanego w rozporządzeniu wzoru (§ 6 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia).
Opłatę wnosi się w ciągu 7 dni od udostępnienia danych (§ 6 ust. 4 rozporządzenia) na rachunek bankowy:
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

BGK o/ Warszawa

52 1130 1017 0020 1232 2420 0001

z dopiskiem „CEPiK – opłata za udostępnienie danych”.

Numer konta dla podmiotów zagranicznych:

BGK o/ Warszawa PL 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001 GOSKPLPW

 
Jeżeli przekazywana jest kopia dowodu wpłaty lub komputerowy wydruk przelewu – powinien zawierać konkretne określenie sprawy, której opłata dotyczy.
 
Dane lub informacje zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów udostępnia się nieodpłatnie, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, wyłącznie następującym podmiotom:
 1. Policji;
 2. Inspekcji Transportu Drogowego;
 3. Żandarmerii Wojskowej;
 4. Straży Granicznej;
 5. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
 6. Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
 7. Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
 8. sądom;
 9. prokuraturze;
 10. organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu;
 11. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
 12. Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 13. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – w celu umożliwienia zabezpieczenia ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany;
 14. starostom;
 15. strażom gminnym (miejskim);
 16. Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 17. komornikom sądowym;
 18. administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym;
 19. wojskowym komendantom uzupełnień;
 20. ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
 21. ministrowi właściwemu do spraw transportu;
 22. ministrowi właściwemu do spraw łączności;
 23. Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.
Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się nieodpłatnie także na wniosek właściciela lub posiadacza pojazdu, których one dotyczą.
 
Dane lub informacje zgromadzone w Centralnej Ewidencji Kierowców udostępnia się nieodpłatnie, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, wyłącznie następującym podmiotom:
 1. Policji;
 2. Inspekcji Transportu Drogowego;
 3. Żandarmerii Wojskowej;
 4. Straży Granicznej;
 5. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
 6. Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
 7. Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
 8. sądom;
 9. prokuraturze;
 10. starostom;
 11. strażom gminnym (miejskim);
 12. Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 13. organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom o których mowa art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 137, poz. 1302).
 14. wojskowym komendom uzupełnień;
 15. podmiotowi wydającemu karty, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. Nr 180, poz. 1494);
 16. ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego.
Minister nie ma prawa zwolnić innych podmiotów z wniesienia opłaty, nawet jeśli za zwolnieniem przemawiałyby uzasadnione argumenty.
 
Opłata skarbowa
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku nowej ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) wnioski (podania, żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców oraz załączniki do wniosków nie podlegają opłacie skarbowej.
 
Należy zwrócić uwagę, iż ustawa wprowadziła nowe, wyższe stawki opłaty skarbowej za określone w załączniku ustawy czynności, m.in. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawach z zakresu administracji publicznej.
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w zakresie udostępniania danych z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców - opłatę skarbową w wysokości 17 zł wnosi się na konto:
 
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Dzielnica Mokotów m. st. Warszawy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr konta 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113
z dopiskiem: opłata skarbowa do pełnomocnictwa (lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii), złożonego wraz z wnioskiem o udostępnienie danych z CEPiK, dotyczącym ..... (i tu należy wskazać konkretne oznaczenie sprawy, której opłata za złożenie pełnomocnictwa (...) dotyczy, np. numer rejestracyjny pojazdu czy imię i nazwisko właściciela pojazdu lub osoby legitymującej się uprawnieniami do kierowania pojazdami).
 
Dodatkowe informacje na temat udostępniania danych
 
Liczby wniosków dotyczących udostępniania danych z CEPiK w trybie urzędowym w 2006 r. , 2007 r. i 2008 r. wyniosły odpowiednio 531 831, 495 683 i 725 388. Warto zwrócić również uwagę, że nie jest to faktyczna liczba udzielonych odpowiedzi, ponieważ niektóre wnioski zawierają po kilka zapytań do ewidencji, a zatem faktyczna liczba udzielonych odpowiedzi kształtuje się na dużo wyższym poziomie.
Wykaz podmiotów, które składają zapytania do CEPiK:
 • Komornicy;
 • Straż Miejska;
 • Policja, ABW, KCIK;
 • Urzędy Skarbowe;
 • Inne;
 • Urzędy Celne;
 • Ubezpieczenia;
 • Banki;
 • Kancelarie adwokackie;
 • ZUS;
 • Sądy, prokuratura;
 • Straż Graniczna.
Mając na uwadze rosnące zainteresowanie straży miejskich i gminnych oraz komorników sądowych dostępem do danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców przy pomocy urządzeń teletransmisji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło rozwiązanie techniczne, oparte na dostępie zainteresowanych podmiotów do danych ewidencyjnych za pośrednictwem Internetu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej cepik.gov.pl.

Mapa serwisu